Co rok 2021 dal a vzal

18.01.2022

Na závěr letošního hektického roku si dovoluji čtenářům Parlamentních listů předložit svou malou pracovní a politickou inventuru

 

Vážení a milí přátelé,

končící rok 2021 byl opět obdobím velmi bouřlivým a zvláštním. Životy nás všech byly zásadně ovlivněny nestandardní společenskou a zdravotní situací. Tento rok byl totiž opět  po všech stránkách poznamenán epidemií koronaviru a s ní souvisejícími omezujícími opatřeními, dříve neznámými a stěží představitelnými, která zásadním způsobem ovlivnila – a stále ovlivňují – naše osudy.

Byl obdobím z mého pracovního hlediska rovněž velmi náročným – ale současně i nesmírně zajímavým. Proto i má práce poslankyně byla primárně zaměřena na pomoc těm subjektům, ať už to byly fyzické osoby, živnostníci či firmy, které byly změněnou společenskou, ekonomickou a sociální situací negativně zasaženy.

 1. Když to vezmu chronologicky, tak počátek roku byl ve znamení našeho boje za kvalitní systémové nastavení ochrany a podpory českých zaměstnanců, živnostníků a firem v době částečné zaměstnanosti a plošných krizí typu současné epidemie – tzv. kurzarbeitu.
 2. Bylo pro mne naprosto zásadní, aby nárok na tuto podporu měli i zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou. Odmítala jsem, aby desítky tisíc těchto zaměstnanců byly v době krizí hozeny přes palubu. Byla to klíčová podmínka hnutí SPD pro konečnou podporu tohoto návrhu. A do zákona jsme ji nakonec prosadili!
 3. Bohužel, podobným úspěchem neskončila moje několikaměsíční snaha  o to, aby nárok na finanční kompenzace za dlouhodobé omezení podnikání měli i živnostníci pracující zároveň na částečné zaměstnanecké úvazky, anebo společníci více než dvoučlenných eseróček. To považuji dodnes za velkou nespravedlnost a diskriminaci.
 4. Během jarních měsíců jsme dosáhli výrazných úspěchů v podobě schválení dvou návrhů zákonů, jejichž jsem byla autorkou.
 5. V prvé řadě se jednalo o zvýšení přídavků na děti pro slušné a pracující rodiče. Šlo o to, aby rodiče zaměstnanci anebo živnostníci, popř. rodiče řádně pečující o své děti v rámci tzv. rodičovské dovolené, rodiče, kteří jsou příjemci starobního, invalidního či pozůstalostního důchodu a ti rodiče, kteří si aktivně hledají práci např. formou rekvalifikace měli přídavek na dítě o 500 korun měsíčně (o 6 000 korun ročně) vyšší než ti rodiče, kteří dlouhodobě nepracují, ačkoli pracovat mohou. A tento návrh se mi podařilo prosadit a od července je již účinný i v praxi!
 6. Druhým mým úspěšně prosazeným návrhem zákona bylo rozšíření tzv. krizového ošetřovného při péči o děti v době uzavření škol a školeki na příbuzné těchto dětí (mimo jejich rodičů), i když trvale nežijí v jedné společné domácnosti. Za předpokladu, že se jedná o nemocensky pojištěné zaměstnance
 7. Šlo mi o to, aby se hlavněrodiče-samoživitelé a nízkopříjmoví rodiče (ale nejen oni) mohli při péči o děti v době uzavření škol a školek vystřídat s dalšími rodinnými příslušníky  – zejména z toho důvodu, aby se zastavil propad jejich příjmů s reálným rizikem pádu do dluhových a exekučních pastí. A také o to, aby se do svých zaměstnání mohli vrátit příslušníci v době epidemie vrcholně potřebných profesí a povolání – zdravotníci, záchranáři a podobně. Dvakrát byl tento můj návrh ve Sněmovně zamítnut, ale jelikož se nikdy nevzdávám, zvláště, jde-li o dobrou a potřebnou věc, předložila jsem jej na jaře letošního roku i potřetí – a tentokrát s úspěšným koncem!
 8. Se svými návrhy jsem naopak neuspěla, a to mne obzvláště mrzí, v případě boje za odpuštění povinných odvodů sociálního a zdravotního pojištění všem živnostníkům (tzv. OSVČ) postiženým vládními omezeními podnikání. Pokoušela jsem se toto opatření prosadit ve Sněmovně dvakrát, na první i druhé pololetí letošního roku – ale pokaždé jsem narazila na zeď nesouhlasu z řad poslanců většiny ostatních parlamentních stran.
 9. Určitou menší náplastí v mé snaze pomoci těmto živnostníkům bylo naopak prosazení návrhu, aby nárok na speciální finanční příspěvek (tzv. izolačku) v době nařízené karantény či izolace měly i nemocensky pojištěné OSVČ.
 10. Nesmírně důležitou problematikou, které se aktivně věnuji již delší dobu, je oblast náhradní rodinné výchovy a zajištění péče o opuštěné či ohrožené děti – pěstounství. V končícím roce vrcholilo přijímání zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jehož klíčovou součástí je právě úprava podmínek pěstounství v České republice. Péče o ohrožené a opuštěné děti je společensky nesmírně významná a záslužná práce, které si v hnutí SPD velmi vážíme. Ale její finanční ohodnocení bylo dlouhou dobu naprosto nedostatečné. Proto jsem v tomto směru předložila několik návrhů, které by tuto neudržitelnou situaci do budoucna vylepšily.
 11. V první řadě šlo o návrh na zvýšení odměn pěstounů, a to zejména pěstounů náhradních a krátkodobých, kteří musí být prakticky nonstop k dispozici k okamžitému převzetí dítěte do péče a kterých u nás valem ubývá. Současně jsem se snažila o adekvátní zohlednění péče o zdravotně postižené děti, která je všestranně náročnější, nejen finančně.
 12. A také jsem navrhovala nastavit rovnou do zákona mechanismus pravidelného zvyšování odměn pěstounů v závislosti na růstu cen a mezd. Některé z mých návrhů nakonec byly do finální podoby zákona zapracovány a situace pěstounů se částečně zlepší, ale celkově se jedná ještě o běh na dlouhou trať.  Zdaleka není dobojováno a já osobně se budu oblasti pěstounství a náhradní rodinné výchovy podrobně věnovat
  i v tomto volebním období.
 13. Dalším velkým tématem roku 2021 byla otázka systémového zajištění péče o naše nejmenší předškolní děti v souvislosti s ukončením stávajícího modelu fungování tzv. dětských skupin. Za hnutí SPD jsem usilovala hlavně o to,aby péče o předškolní děti byla primárně organizovaná, zajišťována a financovaná státem, jelikož jde o věc prvořadého veřejného zájmu. Bojovala jsem tedy hlavně o to, aby rodiče na tuto službu nemuseli doplácet vysoké finanční částky ze svého, a aby byla jednoduše dostupná na území celé republiky, včetně nejmenších obcí, Obojí se naštěstí podařilo.
 14. V létě tohoto roku postihla část mého, Jihomoravského, kraje živelní pohroma, ničivé tornádo. Od první minuty jsem se snažila všestranně pomáhat lidem z postižených obci – a to finančně, materiálně i přímo fyzicky, prací při obnově, opravách a rekonstrukcích jejich domů. Jsem ráda, že jsme tu nejhorší dobu společně zvládli a že tito moji krajané už mohou Vánoce opět trávit ve svých domovech. Toto přírodní neštěstí nám opět ukázalo mimořádnou důležitost vzájemné lidské solidarity
  a sounáležitosti
 15. Nesmím zapomenout ani na jednu z hlavních dlouhodobých priorit hnutí SPD, kterou je boj za markantní zvýšení nejnižších starobních (ale i invalidních a pozůstalostních) důchodů, ze kterých se nedá důstojně žít. Dlouhodobým řešením tohoto neúnosného stavu je přijetí zákona o minimálním garantovaném důchodu ve výši aktuální minimální mzdy všem občanům, který na něj mají zákonný nárok –   ale my musíme a chceme řešit těžko situaci nízkopříjmových důchodců už dnes.
 16. Proto jsem navrhovala, aby nejnižší důchody pod 15 000 korun měsíčně vzrostly rychleji, o vyšší částku (navrhovala jsem mimořádný finanční příspěvek ve výši 500 korun měsíčně), aby se rozdíly mezi příjmy a životní úrovní nízkopříjmových důchodců a těch ostatních už konečně začaly výrazně snižovat. Bohužel, tento můj návrh byl zbytkem Sněmovny (opět) zablokován.
 17. V letošním roce také vyvrcholila první fáze dlouhodobého úsilí hnutí SPD, i mého osobního úsilí, o dosažení rozsáhlých změn v zákonech o pomoci v hmotné nouzi a o státní sociální podpoře, které jsem postupně zpracovala a předložila již v letech 2019-2020.
 18. Jedná se o návrhy, jejichž primárním cílem je ukončení zneužívání sociálních dávek tzv. nepřizpůsobivými, tedy osobami, kteří při čerpání sociálních dávek obcházejí, anebo přímo porušují, zákony. A které tedy, mnohdy dlouhá léta, čerpají sociální dávky neoprávněně. Osobami, které se odmítají živit prací, ačkoli pracovat mohou a které slušní a poctiví pracující občané nedobrovolně sponzorují a živí ze svých daní.
 19. Tento návrh zákona se nám podařilo dostat až do závěrečného, třetího, čtení v Poslanecké sněmovně, kde jej, bohužel, v létě před finálním hlasováním zablokovali zejména poslanci Pirátské strany, ale i někteří zástupci ČSSD a KDU-ČSL.
 20. Ihned po říjnových volbách jsem tento návrh podala znovu, přičemž v lednu následujícího roku by se již mohl začít projednávat na sněmovním plénu. Udělám opět vše pro jeho schválení. Aby byly konečně v oblasti sociálních dávek nastavena jasná pravidla, řád a spravedlnost. Aby došlo k významné úspoře veřejných prostředků a aby sociální dávky sloužily jako přechodná finanční pomoci občanům v krátkodobé existenční tísni, občanům a rodinám s nízkými pracovními příjmy a občanům, kteří z objektivních důvodu již pracovat nemohou, jako jsou naši senioři a zdravotně postižení. Nikoli jako výpalné pro ty, kdo se celý život vyhýbají práci, anebo jako zdroj příjmů pro tzv. obchodníky s chudobou či pro některé neziskové organizace napojené na veřejné penězovody v sociální oblasti.
 21. Jak už jsem předeslala, od prvního dne svého druhého poslaneckého mandátu, který jsem získala v letošních říjnových volbách do Poslanecké sněmovny, opět naplno pracuji na prosazování základních programových priorit hnutí SPD ve prospěch občanů.
 22. Postupně jsem do legislativního procesu předložila šest návrhů zákonů (a další dva budou brzy následovat) z oblasti sociální a daňové politiky, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek a životní úrovně našich slušných a pracujících občanů, zdravotně postižených a seniorů.
 23. Kromě již zmíněného komplexního návrhu na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými jde o tři návrhy na změny zákona o daních z příjmu, jejichž společným jmenovatelem je snaha o zvýšení čistých příjmů našich pracujících, zaměstnanců a živnostníků.
 24. V prvé řadě jde o výrazné zvýšení daňových slev. Většina z nich se nezvyšovala již neuvěřitelných třináct let, přestože ekonomická situace je, zejména kvůli růstu cen a základních životních nákladů, již úplně někde jinde než tehdy. Svým návrhem se proto snažím o náprava tohoto neúnosného stavu, kdy je působení slev na dani ve směru ke zvýšení čistého příjmu pracujících stále nižší a méně citelné. A zadruhé mi samozřejmě jde i o významné snížení přímé daňové zátěže pro všechny daňové poplatníky-fyzické osoby, ještě výrazněji pak pro manžele, potažmo pro rodiny.
 25. Navrhuji zvýšení základní slevy na poplatníka na 37 260 Kč ročně. A v zájmu posílení podpory institutu rodiny a manželství pak navrhuji zvýšit na jedenapůlnásobek současného stavu, tedy na 37 260 Kč ročně, i slevu na manželku (resp. manžela) daňového poplatníka žijícího s ním ve společné domácnosti, a to souběžně s jedenapůlnásobným zvýšením hranice ročních příjmů manželky (manžela) – na 102 000 Kč ročně – do které je tuto slevu možné uplatnit. I proto, aby na tuto slevu dosáhly i všechny rodiny, kde matky čerpají tzv. mateřskou dovolenou při péči
  o nejmenší děti.
 1. Dále navrhuji i zvýšení všech dalších existujících slev na dani z příjmu fyzických osob: U základní slevy na invaliditu prvního nebo druhého stupně z 2 520 Kč na 5 040 Kč ročně, u rozšířené slevy na invaliditu třetího stupně z 5 040 Kč na 10 080 Kč ročně,
  u slevy pro držitele průkazu ZTP/P z 16 140 Kč na 24 210 Kč ročně a u slevy pro (pracujícího) studenta ze 4 020 Kč na 8 040 Kč ročně.
 2. Druhou skupinu daňových legislativních návrhů, které jménem hnutí SPD předkládám, představuje zvýšení daňových zvýhodnění na vyživované dítě pro pracující rodiče.
 3. Navrhuji, aby se tato zvýhodnění zvýšila z dosavadních 15 204 Kč na 30 408 Kč ročně na jedno vyživované dítě, z 22 320 Kč na 38 808 Kč ročně na druhé vyživované dítě a konečně 27 840 Kč na 96 816 Kč ročně na třetí a každé další vyživované dítě. Cílem tohoto návrhu je dosáhnout snížení daňové zátěže – a významného zvýšení čistých příjmu – pro pracující rodiče a jejich rodiny, výrazné zvýšení motivace pro zakládání rodin, a to hlavně rodin s více dětmi – a v neposlední řadě též snaha o to, aby pracující rodiče, (zejména rodiče-samoživitelé, jejichž životní situace je v tomto ohledu nejtěžší) nebyli nuceni žádat o sociální dávky proto, aby zabezpečily základní životní potřeby a slušný život pro své děti.
 4. Samozřejmě se jedná i o opatření, které povede ke dlouhodobému zvýšení porodnosti v České republice, což je jednoznačně žádoucí a potřebný vývoj ve veřejném zájmu. Navrhovaná opatření by přinesla pracujícím rodičům jednoho či dvou dětí ročně desítky tisíc korun čistého příjmu navíc oproti současnému stavu, u rodičů pečujících o tři a více dětí by to již bylo zlepšení jejich příjmové situace o více než 100 tisíc korun ročně.
 5. Třetím daňovým návrhem, který jsem nyní předložila, je projekt systémové pomoci nízkopříjmovým zaměstnancům a živnostníkům (a jejich rodinám), který by jim umožnil reálně profitovat ze zvyšování daňových slev a daňových zvýhodnění na děti. Cílem tohoto opatření je odstranění diskriminace daňových poplatníků s nižšími pracovními příjmy v přístupu k možnosti využití daňových slev a daňových zvýhodnění –  resp. v přístupu k tzv. daňovému bonusu s těmito daňovými slevami a daňovými zvýhodněními spojeným.
 6. Daňový bonus je de facto zápornou daní, vratkou daně z příjmu. Nárok na něj vzniká daňovému poplatníkovi tehdy, je-li jeho daňové zvýhodnění (odvozené od počtu dětí, které vyživuje), vyšší než daň vypočtená z jeho příjmu (po odečtení daňových slev). Bohužel, doposud na něj nemají nárok ti daňoví poplatníci, u nichž je jejich daňová povinnost nižší než součet daňových slev, na něž mají nárok. To chci svým návrhem změnit.
 7. Jde mi o pomoc nízkopříjmovým pracujícím v tom smyslu, aby mohli reálně využít efektu zvyšování daňové slevy na poplatníka, ke které dochází letos a v příštím roce. A kterou chceme, jako hnutí SPD, nadále zvyšovat i do budoucna. To jim nyní neumožňuje ustanovení zákona, které ohraničuje výši čerpání slevy na dani výší daňové povinnosti poplatníka. A tudíž u daňových slev neexistuje možnost dosáhnout
  na daňový bonus obdobným způsobem, jako je tomu v případě daňových zvýhodnění na děti. Nízkopříjmoví pracující občané plnící si řádně všechny své daňové a odvodové povinnosti vůči státu rovněž nesmí být žádným způsobem diskriminováni v samotném přístupu k daňovým bonusům, což se nyní rovněž děje.
 8. Navrhuji proto jednak v zákoně o daních z příjmu umožnit „překlopení“ daňové daňových slev do daňového bonusu – po vzoru fungování mechanismu daňových zvýhodnění na vyživované děti. A dále navrhuji odstranit ze zákona překážku pro vznik nároku na uplatnění daňového bonusu v podobě podmínky minimální hranice ročního příjmu – která je nyní nastavena ve výši šestinásobku minimální mzdy. A stejně tak navrhuji zrušit i podmínku minimální hranice měsíčního příjmu pro nárok na daňový bonus, definovanou nyní výší poloviny aktuální (měsíční) minimální mzdy.
 9. Dále jsem předložila návrh na změnu zákona o sociálních službách, ve kterém požaduji významné zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v prvním a druhém stupni závislosti žijící ve svých domovech, v tzv. domácí péči. Tento příspěvek se poskytuje občanům, kteří jsou z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiných osob a stát se jeho prostřednictvím podílí na zajištění pomoci těmto osobám, která je poskytována nejčastěji prostřednictvím různých terénních sociálních služeb. Tyto příspěvky jsou ale nyní u osob v domácí péči, nedůstojně nízké a nelze si za ně pořídit kvalitní asistenční či pečovatelské služby.
 10. Navrhuji proto zvýšit tento příspěvek u osob do 18 let věku v prvním stupni závislosti z dosavadních 3 300 Kč měsíčně na 4 950 Kč a ve druhém stupni závislosti pak z 6 600 Kč měsíčně na 9 900 Kč. U občanů nad 18 let věku navrhuji tento příspěvek zvýšit v prvním stupni závislosti z dosavadních nepřijatelně nízkých 880 Kč měsíčně alespoň na 2 640 Kč a ve druhém stupni závislosti ze 4 400 Kč měsíčně na 6 600 Kč měsíčně. Končící vláda k tomuto mému návrhu zaujala neutrální stanovisko, což skýtá jistou šanci na jeho konečné schválení. Které by významně přispělo ke zlepšení kvality života našich zdravotně postižených spoluobčanů, za jejichž zájmy a práva dlouhodobě bojuji.
 11. A – zatím – posledním  návrhem zákona, který jsem po volbách za SPD předložila, je projekt změny nastavení konstrukce důchodů, který by do našeho penzijního systému zavedl státem garantovaný minimální důchod. Jde to krok, jehož realizace již nesnese dlouhého odkladu, protože životní situace našich nízkopříjmových seniorů je  – i v aktuálním  kontextu enormně rostoucích cen energií, potravin a dalších základních životních potřeb – neúnosná.
 12. Navrhuji tedy zavedení institutu minimálního důchodu ve výši aktuální minimální mzdy, tedy 15 200 korun měsíčně pro všechny občany, kteří splnili podmínky pro vznik nároku na starobní důchod – tzn., že dosáhli příslušného věku a současně odváděli důchodové pojištění po zákonem stanovenou dobu. Tento minimální důchod by byl každoročně zvyšován v závislosti na vývoji průměrné mzdy a na zvyšování spotřebitelských cen – ovšem do budoucna s tím, že by šlo vždy o meziroční zvýšení
  o stejnou nominální částku všem důchodcům, nikoli procentem z důchodového příjmu, protože tento způsob znevýhodňuje nízkopříjmové seniory a postupně stále citelněji zhoršuje jejich životní úroveň oproti ostatním. Další část starobního důchodu – nad jeho garantovanou minimální složku – by již byla individuální a zásluhová a odvíjela by se od toho, jak vysoké měl příslušný senior předchozí pracovní příjmy a jak dlouho odváděl důchodové pojištění. Je pro mě zcela nepřijatelné, aby tisíce seniorů byly po celoživotní tvrdé práci dále nuceny žít z příjmů hluboko pod hranicí chudoby a propadat se v důsledku toho do dluhových pastí a exekucí Občané, kteří celý život poctivě pracovali pro náš stát, si zaslouží prožívat důstojné stáří!

Do boje za prosazení těchto návrhů v Poslanecké sněmovně jdu s vervou a plným odhodláním, tak jako doposud!

Vážení přátelé, děkuji Vám za vaší celoroční přízeň a podporu. Končící rok byl pro nás všechny znovu velmi náročný a nezvyklý. Věřme, že v roce příštím už v tomto směru dojde k příznivému obratu. Těším se na všechny jeho nové výzvy a práci pro Vás, občany, které mám tu čest zastupovat v Poslanecké sněmovně.

Přeji Vám i Vašim rodinám úspěšný start do tohoto nového roku, pevné zdraví a hodně sil při všech životních zkouškách. Přeji Vám šťastné a spokojené životy!